top of page
Om oss

OM OSS

På Hannaskolan behandlas alla elever med respekt och de får lära sig att behandla andra människor med respekt. Varje människa är älskad precis som hon är och alla är lika mycket värda. Vi arbetar aktivt med elevdemokrati och att motverka mobbing. Varje elev har rätt till en trygg skoltid och till vuxnas stöd i varje svår situation.

 

På Hannaskolan blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.

 

Skolan är öppen för alla och bidrar till att eleven utvecklar sina kunskaper, sitt ansvarstagande, sin initiativförmåga, sin kreativitet och sin medmänsklighet. Vårt övergripande mål är att eleverna skall känna sig nöjda med sin skoltid och stå rustade att lyckas i framtiden, när de lämnat vår skola.

 

Vi ser ljust på framtiden och vi tror att Hannaskolan är ett alternativ för Dig!

Har du frågor - hör gärna av Dig!

VÅRA INRIKTNINGAR

IMG_5345
20180112_134953
20161019_102108
IMG_3122
IMG_20170927_115559
DSC00113
20171018_144003
IMG_5457
IMG_3204
v_vimmel_452_030
IMG_20170830_150730
IMG_3106
IMG_5265
v_vimmel_452_020
v_vimmel_452_005
IMG_3195
IMG_5443
DSC00266

 

Musik

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att från åk 4 har eleverna på Hannaskolan möjlighet att välja mer musik. Under skolveckan finns möjlighet att få instrumentalundervisning av vår musiklärare Amelie. Hon undervisar i piano, gitarr, bas, trummor, ukulele och sång. Intresserade elever väljer önskat instrument inför kommande läsårsstart . Under läsåret finns också möjlighet för eleverna att spela upp och visa sitt kunnande bl.a. genom öppen scen, på konserter, gudstjänster och på musikalen som vi har på vårkanten.

 

Musikal kan eleverna välja som ämne på Elevens val. Eleverna sätter tillsammans med Amelie (musik) och Jenny (estetik) ihop en musikal med inslag av sång, musik och teater. Musikalen ger eleverna möjlighet att utvecklas i estetiska uttrycksformer men också att fördjupa sig arbetet med värdegrundsfrågor förmedlat genom sitt uppträdande.

 

 

På fritids ser man musikprofilen genom deras fritidskör. De har tex spelat in egen skiva med elever som kör och solister. Lyssna gärna på den skivan på tex Spotify m.m.

med Kristen profil

Läroplanen för grundskolan, Lgr11, betonar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor som värden vilka skolan ska gestalta och förmedla. Hannaskolan arbetar i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

 

På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn. Den kristna profilen på vår skola syns bland annat genom fördjupning i ämnet religion med fokus på kristendom.

Hannaskolan följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbaserad pedagogik med kristen profil.

Våra inriktningar
Vår pedagogiska modell

 

vår pEDAGOGISKA MODELL

RÖRELSE

RELATIONER

KREATIVITET

KUNSKAP

HANNASKOLANS ARBETE MED HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING

Under VT2018 fick Hannaskolan ta del av ett projekt via Broskolan i Örnsköldsvik som tillsammans med Skolverket och forskare från Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Skövde arbetat med hälsofrämjande skolutveckling med syftet att uppnå ökad inlärning hos eleverna.

 
PEDAGOGIKENS INNEBÖRD

Hannaskolan har implementerat delar av  projektet som visat på framgångsfaktorer och arbetar därefter en pedagogisk modell för undervisning, utbildning och elevhälsans arbete. Pedagogiken som tagits fram bygger på forskning inom fysisk aktivitet, estetiska lärprocesser, anknytning, teoretisk kunskap som exempelvis språkliga lärprocesser. Elevhälsan utgör hjärtat då elevens lärande och hälsa står i centrum.

 

Den pedagogiska modellen berör områden som rörelse, relationer, kreativitet och kunskap.

Den pedagogiska modellen avser inspirera att genomsyra hela elevernas skoldag, detta innebär att eleverna exempelvis får ta del av en ökad mängd fysisk rörelse under skoldagarna. Den traditionella undervisningen kring kunskap och inlärning är kompletterad med att den varvas med fysiska rörelsepass, s.k. Brain breaks, men även estetiska lärprocesser. Varvningen mellan dessa 3 områden avser ge en ökad inlärning för eleverna.

 

Relation och kommunikation är centralt för samtlig undervisning och utbildning som sker vid Hannaskolan, eleverna ska ges möjlighet att utöva sitt inflytande, sin delaktighet samt utveckla sin kommunikativa förmåga för att förmedla kunskaper eller visa förmågor på ett brett och varierat sätt. Elevhälsans representanter arbetar på ett mera konkret sätt inom denna modell, representanterna arbetar direkt i elevgrupperna samt tillsammans med pedagogerna för att tidigt upptäcka alla behov av ledning & stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Även här kommer relationer och kommunikation in i verksamheten återkommande för att utveckla elevernas kommunikativa, sociala samt emotionella kompetens, deras studieteknik och egna ansvarstagande. Allt detta görs inom denna pedagogiska modell för att ge eleverna en livslång lust att lära, en högre måluppfyllelse för eleverna samt att ge eleverna en större kunskap kring sina hälsa och faktorer som påverkar den.

 

Välkomna att kontakta oss om ni undrar något mera kring vår pedagogik.

Du vet väl om att du är bra!

målad hjärta
Vår vision

VÅR
VISION & HISTORIA

Mer info kommer snart....

Kontakta oss

Skolmjölksstöd

EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

bottom of page