top of page
Löftet_Alpha_2018_(genomskinlig).png

|RÖRELSE |

TRYGGHET |

KREATIVITET |

KUNSKAP |

OM LÖFTET

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18, rev.2019, som betonar att varje barn ska få utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. På Löftet ser vi till hela människan där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi ser alla barn som kompetenta och vill att de ska få vistas i en miljö som är tillåtande, utmanande och inspirerande. Vår miljö och verksamhet är anpassad
utifrån barnens ålder, där miljön ska stimulera barnets upptäckarglädje. Vi arbetar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar och behov.


Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att kunna ta tillvara barnens intressen och ideér. Genom observationer,  dokumentationer och reflektioner kan vi tillsammans med barnen fånga deras lärprocesser för att sedan utmana och stimulera dem till fortsatt lärande.

 

En dag på förskolan

06.30 Förskolan öppnar

07.30 Frukost

09.00 Utelek/Temaarbete (tisdag, onsdag, torsdag)

09.30 Fruktstund

10.30 Samling

10.45 Lunch

11.30 Sov-/läsvila

13.45 Mellanmål, därefter oftast utelek

16.30 Fruktstund

17.30 Förskolan stänger

 

Våra öppettider är 06.30-17.30. Finns behov kan förskolan ha öppet till 18.30.

 

.

Pedagogisk inriktning

Vi jobbar efter en pedagogisk modell med fokus på 4 områden. Modellen ser till barnens välbefinnande och måluppfyllelse i syfte att åstadkomma en livslång lust att lära. Arbetet bygger på beprövad erfarenhet, aktuell forskning och belyser förhållandet mellan barnens lärande och hälsa.

 

Relationer o kommunikation

Goda relationer & kommunikation är centralt för all undervisning och utbildning som sker på Löftet. Barnen ska ges möjlighet att utöva sitt inflytande, sin delaktighet samt utveckla sin kommunikativa, sociala samt emotionella förmåga. Under året har vi dessutom tre temaperioder där vi och vår omvärld är i fokus. Guldveckan, där vi pratar om hur jag och mina kompisar är mot varandra med den ”gyllene regeln” som utgångspunkt. Helavärldenveckan, där vi blickar utanför vår egen kultur, ser världen och människorna i den. Vi tittar på olikheter, likheter, behov och vad vi kan göra för andra. Miljömånad, där vi pratar om hur vi kan förvalta den natur som vi fått och den miljö som vi har omkring oss.

Rörelse/Utevistelse

Vi strävar efter att vara ute minst två gånger per dag. Vi har en fantastisk gård att vara ute på som kompletterar vår innemiljö för utforskande, motorisk träning och fysisk aktivitet. Förskolan ligger i ett område nära naturen och utnyttjar även den kringliggande skulpturparken. Naturen och utemiljön har mycket att bidra med när det gäller utveckling, lärande och välbefinnande. Inomhus har vi ett rörelserum med ribbstolar, där vi också har möjlighet att erbjuda barnen fysisk aktivitet genom enklare gymnastik, dans och rörelse.

Kreativitet/Skapande

Skapande i alla dess former genomsyrar verksamheten och är något vi ser som viktigt för barns lärande. I de estetiska uttryckssätten har vi  möjlighet att jobba med alla läroplanens mål på ett lustfyllt sätt.

 

.

20170818_135117_edited1

20170818_135117_edited1

IMG_3193-2

IMG_3193-2

IMG_3122

IMG_3122

20170317_144600

20170317_144600

IMG_3121

IMG_3121

20161017_143424_edited1

20161017_143424_edited1

Hannaskolan Umea 8

Hannaskolan Umea 8

IMG_3195

IMG_3195

20160908_092640

20160908_092640

IMG_3106

IMG_3106

Husbild

Husbild

IMG_3204

IMG_3204

Pedagogiska inriktningar
En dag på förskolan
bottom of page